מבוא להוראת מדע וטכנולוגיה

הוראת מדע וטכנולוגיה - מבוא

הענקת השכלה מדעית טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים במסגרת לימודי החובה בכל המגזרים היא צורך המתבסס על הידיעה שהשכלה זו דרושה ותידרש עוד יותר בעתיד לכל אדם בכל חברה.
 
חינוך מדעי טכנולוגי מתקדם מהווה תשתית להתפתחות והצלחה הן במישור האישי, ברכישת ידע ומיומנויות חשיבה ועשייה, המאפשרים לימוד עצמי, חקירה ויצירה, והן במישור הלאומי והחברתי כבסיס לפיתוח חוסן מדיני וחברתי שיתבטא בתחומים מגוונים כגון: ביטחון, תעשייה, בריאות, תקשורת ואיכות סביבה. טיפוח חינוך מדעי טכנולוגי כחלק מרכזי בהשכלה התרבותית של כל ילד וילדה הוא זרע שיניב פרותיו בעתיד, בדמותו של אזרח פעיל המעורב בתהליכי קבלת החלטות, ותורם לתפקודה של החברה וצמיחתה.
 
מקצוע המדע והטכנולוגיה שהוגדר כמקצוע רב תחומי, יילמד על-פי תכניות לימודים הנשענות על גישה בין תחומית.
 
התכנית ללימודי מדע וטכנולוגיה מתבססת על גישת sts שמשלבת בין תחומי המדע, הטכנולוגיה והחברה. תכנית זו חושפת את התלמידים לתוכני לימוד שמתקיימים בהם יחסי גומלין טבעיים בין תחומי המדעים והטכנולוגיות בהקשר החברתי המתבקש עם דגש על רלוונטיות לחיי היום יום במישור האישי, במישור הלאומי ובמישור הסביבתי. כל זאת במגמה לטפח אזרח בעל ידע ומיומנויות המאפשרים לו להתמודד עם מציאות המשתנה בקצב מהיר.
 
לימודי המקצוע יקיפו תוכני לימוד שיאורגנו בנושאים מרכזיים המדגישים את הכרת הטבע, הכרת האדם, והבנת יחסי הגומלין שבין האדם לטבע. ההתייחסות לאדם ולפועלו בעולם עתיר ידע טכנולוגי תיעשה בראייה כוללת ומאוזנת של מקומו ושל ייחודו של האדם בטבע, תוך הדגשת מעורבותו והשפעתו על הסביבה ועל איכותה.
 

הוראת מדע וטכנולוגיה - עקרונות

ידיעת מושגי יסוד והבנתם, הכרת תופעות, עקרונות, תהליכים ופתרון בעיות בתחומי המדע והטכנולוגיה. הבנת העשייה המדעית והטכנולוגית והכרת ההישגים והמגבלות בתחומי המדע והטכנולוגיה.
עיסוק במשמעות שיש למדע ולטכנולוגיה עבור הפרט והחברה בעת בחינת הקשר בין מדע, טכנולוגיה וחברה הן בממדיו ההיסטוריים, הן בממדיו העכשוויים והן בהשלכותיו האפשריות בעתיד.
הטלת מרכז הכובד על טיפוח מיומנויות חשיבה ועשייה, הקשורות לאופיו של המקצוע מדע וטכנולוגיה המזמן ומחייב עיסוק במיומנויות חקר ופתרון בעיות, וכן להכשרתו של לומד אשר מעורב באופן פעיל בבניית הידע ושמסוגל לתפקד ולהתפתח בסביבה משתנה.
 

הוראת מדע וטכנולוגיה - תוכני הלימוד

התכנים במדע וטכנולוגיה מתייחסים באופן ישיר לעולמו של הלומד ולסביבה שהוא חי בה, הנותנים ביטוי להכרת הטבע, לאדם וליחסי הגומלין שבין האדם לטבע.
תוכני הלימוד אורגנו בשבעה נושאים מרכזיים שיילמדו ברצף מובנה בכל שכבות הגיל וישלבו פיתוח ספירלי של מיומנויות.
הנושאים המרכזים:
* חומרים ואנרגיה
* עולם מעשה ידי אדם
* מידע ותקשורת
* כדור הארץ והיקום
* עולם היצורים החיים
* האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו
* מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה
 

הוראת המדע והטכנולוגיה- סביבה לימודית

הסביבה הלימודית המדעית בבית-הספר מעניקה נגישות מרבית למקורות מידע (קישוריות לספרי לימוד) ולאמצעי למידה עתירי טכנולוגיות מידע ותקשורת (קישוריות לגלריה ציוד) המאפשרת התנסות בהם. סביבה זו מספקת את התנאים הדרושים להכרת תופעות וחקירתם, להתמודדות עם פתרון בעיות ולקיום פעילות לימודית ניסויית המשולבת בתהליך הוראה-למידה-הערכה של תכנים מדעיים וטכנולוגים.
כמו כן, מעודדת סביבה זו את פיתוח מיומנויות של שימוש בחומרים, כלים מכשירים וציוד מתקדם, ובעיקר בכלים ממוחשבים ומתוקשבים, אשר ישלבו במסגרת ההוראה-למידה.
חזרה למעלה