בוקר אקולוגי

ארגון ההוראה למידה:
ההוראה-למידה התקיימה ב-23 קבוצות למידה הטרוגניות ורב גילאיות.
כיתות א'-ב' למדו בכיתות האם עם המחנכות.
הנחיית הקבוצות נעשתה על-ידי כל צוות המורים בביה"ס.
ההוראה בקבוצות כללה ארבעה נושאים: שאלת המחקר, קיימות, שטחים פתוחים-פארק איילון, נחלת הכלל-חוק החופים, נחל רבה- טיילת צלילי המוסיקה.
דרכי הוראה למידה:
הוראה למידה חוץ כיתתית, חוץ בית-ספרית, הקניית ידע, מיומנויות, התנסות ועשייה.
נושאים מרכזיים:
ההוראה בקבוצות תתמקד 60 שנה למדינת ישראל – 6 הישגים סביבתיים
שאלת המחקר- דיון בשאלת המחקר, החלפת הביטוי "אחריות ציבורית" ב"אחריות קהילתית".
קיימות- דיון על השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ.
שטחים פתוחים- פארק איילון -הצלחה והשפעה של ארגונים על מקבלי החלטות במדינה בהגדרת הפארק כשטח ירוק ציבורי.
נחלת הכלל- חוק החופים - נחלת הכלל- רכוש, משאבי טבע, ידע ותרבות- המשותף לכלל הציבור. חוף ים כנחלת הכלל וחוק החופים השומר עליו.
ש"פ, פיתוח וטיפוח נחל רבה – ניסיון להשפיע על מקבלי החלטות בנושא טיילת צלילי המוסיקה, הצלת הפקעות של צמחי החצב והעירית והעתקתם לסביבה בטוחה.
ארגונים ירוקים -
בריאות הציבור -
הצלת צבי הים -